Certificering af brand og statik

Ingeniørfirmaet

Certificering af brand og statik

Fra den 1.1.2020 trådte nye regler i kraft for byggesagsbehandling i forbindelse med den hyppigt omtalte “certificeringsordning”. Disse regler gør, at kommunen ikke længere bruger tid på statik og brandforhold i byggesagsbehandling indsendt efter 1.1.2020. Dette betyder, at alle byggeprojekter, der hører under konstruktionsklasse 2, 3 og 4, skal certificeres af en certificeret statiker og/eller certificeret brandrådgiver.

Den nye cerificeringsordnings fordele

Den nye certificeringsordning vil formindske kommunernes arbejde og øge processen af sagsbehandling for bygherre, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Dokumentation og kvalitetskontrol af statiske forhold skal behandles af certificeret statiker.

Her fremgår nogle af de fordele certificeringsordningen bringer:

  • Kvalitetskontrol får skærpet opmærksomhed og bliver mere effektive
  • Sagsgangene for bygherrerne øges
  • Bygninger i alle konstruktionsklasser dokumenteres og tilses med samme store omhyggelighed
  • Fagligheden hos ingeniører forbedres og opretholdes med løbende re-certificering

Alt dette er til fordel for bygherrerne.

Processen

Igangsætning – Til at starte med skal den certificerede statiker/brandrådgiver skrive en starterklæring, på baggrund af det samlede projektmateriale, derefter kan byggeriet igangsættes.

Dokumentation – Den certificerede statiker/brandrådgiver er med i hele byggeprojektet og sørger for, at projektmaterialet følges under udførelsen. Projektmaterialet dokumenteres løbende ved tilsyn på byggepladsen, hvor den certificerede vil kontrollere om projektmaterialet bliver overholdt.

Kan projektmaterialet ikke dokumenteres tilstrækkeligt risikerer den certificerede ikke at kunne skrive en sluterklæring. En ibrugstagningstilladelse vil i så fald ikke blive givet før der foreligger en sluterklæring fra den certificerede.

Afslutning: Når hele byggeprocessen er afsluttet og der står et færdigt byggeri skal den certificerede ud fra sine tilsyn under processen samle det hele til en sluterklæring. Herefter kan bygherre få sin ibrugstagningstilladelse.

Det gælder ikke alle byggesager

Hvis din byggesag går under Konstruktionsklasse 1 (altså KK1), er du undtaget for disse nye regler for byggesagsbehandling. Dette betyder, at det ikke er nødvendigt at få dit byggeprojekt certificeret af en certificeret statiker/brandrådgiver.

For eksempel gælder certificeringsordningen ikke for enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel

Brandrådgivning

Hos Ingeniørfirmaet J&P tilbyder vi kvalificeret brandrådgivning til byggerier.

Med J&P som brandrådgiver får du erfarne og kompetente medarbejdere. 

For os i J&P er det væsentlig, at vi i vores rådgivning bringer reel værdi til projektet eksempelvis i form af frihed og fleksibilitet i blandt andet anvendelse og arkitektonisk.

Vi hjælper vores kunder i alle faser af projekterne lige fra nybyggeriets indledende faser til projektering, myndighedskontakt og koordinering mellem alle projektets parter.

Vi er vante til at samarbejde med alle relevante faggrupper og sørger for, at alle parter i projektet får den rigtige information på det rigtige tidspunkt, hvilket sikrer kunden en effektiv og gnidningsfri proces.

Vi er åbne for alternative løsninger og vælger ikke den nemme løsning, men den bedste.

Den brandtekniske løsning kan have en væsentlig indvirkning på de arkitektoniske løsninger og det er væsentligt, at bringe brandrådgiveren ind så tidligt som muligt i projektet. J&P sikrer, at de brandtekniske løsninger indarbejdes således, at de bliver integreret som en del af bygningens funktionalitet og arkitektur.

Vi hjælper med, at…

Vi har brandrådgivere der er certificeret for brandklasse 2, men vi samarbejde med andre virksomheder, som har certificerede brandrådgivere for brandklasse 3 og 4 samt tredjepartskontrol, så der er ikke projekter, vi ikke kan være behjælpelig med.

Vi udarbejder alt relevant dokumentation til ansøgning om bygge- og ibrugtagningstilladelse herunder:

  • Starterklæring, dokumentation om indplacering i brandklasse, erklæring om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt og sluterklæringer.
  • Brandstrategi og brandteknisk redegørelse
  • Diverses instrukser i forbindelse med driften
  • Brandteknisk gennemgang
  • Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan