Miljø

Ingeniørfirmaet

Ønsker du hjælp til miljømæssige problemer i din bolig?

Et dårligt miljø i din bolig kan have fatale konsekvenser, hvis du ikke gør noget ved det. Vi har mange års erfaring på området og hjælper gerne dig og din bolig til et sundt boligmiljø.

FUGT

FUGT OG DETS KONSEKVENSER

Fugt er et udtryk for indholdet af vand i luften. Der er altid en vis del af den luft, vi indånder, som består af vand.
Mængden af fugt i luften varierer en del efter vejrforhold, men inde i boligen er det især fugt, der som konsekvens af konstruktionsfejl eller vandskader er kommet ind i konstruktionen af bygningen, som man skal være opmærksom på.

Forkert adfærd såsom dårlig eller ineffektiv udluftning kan også resultere i indendørs fugt i bolig eller bygning. Fugt er vigtigt at få håndteret, da for høj luftfugtighed er usundt at opholde sig i over en længere periode, og fugten kan føre til råd og skimmelsvamp.

HVAD KAN DER GØRES?

Har du mistanke om fugt i bygningen, kan det måles og afdækkes med vores professionelle udstyr. J&P undersøger konstruktionen af boligen eller bygningen og indsamler relevante informationer. Herefter analyseres og vurderes, hvor problematikken stammer fra, og hvad der skal gøres for at skabe et sundt indeklima igen. J&P rådgiver også gerne i forebyggelse af fugt og opretholdelse af et optimalt indeklima, da forebyggelse altid er det bedste sted at starte.

Asbest

HVAD ER LOVLIGT OG HVAD ER ULOVLIGT?

Asbest var frem til slutningen af 1980’erne anvendt til isolering og til forskellige pladematerialer, men er nu forbudt at anvende, da det er kræftfremkaldende. Dog kan noget arbejde af forskellig art på asbestholdigt materiale være tilladt. F.eks. er det lovligt at reparere asbestholdige tag-, loft- og vægbeklædninger ved indkapsling og forsegling af hele flader, men det er ulovligt at genanvende asbestholdigt materiale fjernet fra den oprindelige placering.

HVAD KAN DER GØRES?

Det kan være besværligt at finde rundt i, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt med asbest og asbestholdigt materiale. J&P rådgiver i renovering eller reparation, hvor der kan være tale om områder med asbest, samt hjælper med behandling og bortskaffelse af byggematerialer indeholdende asbest.

PCB

PCB OG DETS KONSEKVENSER

PCB (polychloreret biphenyl) blev introduceret i byggeriet i 1950’erne og blev hurtigt et populært tilsætningsstof i materialer som elastiske fugematerialer, beton, betonmaling og transformerolie grundet stoffets tekniske egenskaber. Men det har senere vist sig at være farligt. Som en af verdens 10 mest farlige miljøgifte er PCB nemlig både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. PCB er svært nedbrydeligt, og derfor skal materialer med et PCB-indhold større end 50 ppm håndteres som farligt affald og korrekt bortskaffes.

HVAD KAN DER GØRES?

​J&P kan ved hjælp af prøvetagninger måle og fastlægge, om et byggeri eller stykke jord indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier. Ligeledes rådgives der om mulige tiltag til reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen.

RADON

HVAD ER RADON?

Radon er en naturlig, radioaktiv luftart, som findes overalt i jorden. Radon udsender kortrækkende alfastråler, som kan beskadige levende celler og øger risikoen for kræft. Ved indånding af radonholdig luft, kan radon sætte sig i lungerne. Radonindholdet afhænger dog meget af den jordart, som bebyggelsen befinder sig på, men det kan variere meget inden for meget små afstande såsom fra nabo til nabo. Radon er farveløs og kan ikke lugtes. Man kan derfor kun undersøge indholdet af radon ved hjælp af måling.

HVAD KAN DER GØRES?

Ved mistanke om stor forekomst af radon i bygningen eller nysgerrighed om, hvor stor strålingen af radon er i byggeriet, kan J&P klarlægge indholdet af radon i indeklimaet. Målingen foregår via et apparat, der placeres i bygningen, og den varer 2 måneder.
Viser målingen, at der er radonindhold over gældende grænseværdier, rådgiver J&P i sikring og afværgetiltag.

Bygningsforurening

GIFTIGE STOFFER

Mange byggematerialer brugt før 1980’erne såsom asbest, PCB og bly viser sig nu at være dårlige for miljøet og helbredet. Som udgangspunkt er det ikke skadeligt at opholde sig i bygninger, hvor disse materialer er til stede i byggeriet. Men ved renovering eller hel eller delvis nedbrydning, skal man være påpasselig og forholde sig til indholdet af PCB, bly eller asbest i materialerne. Bearbejdning af materiale indeholdende disse stoffer skal håndteres varsomt grundet sundhedsforhold samt efter gældende lovgivning.

HVAD KAN DER GØRES?

Med professionelt måleudstyr og prøvetagninger kan J&P undersøge, hvordan mængden af skadelige materialer ligger ift. gældende grænseværdier både i og efter nedbrydnings-/renoveringsfasen samt rådgive i tiltag til at mindske mængden af materialerne. Således sikres, at personer der er til stede i bygningen både under og efter renoveringen/nedbrydningen får mindst mulig eksponering af de sundhedsskadelige materialer. J&P kan også rådgive i korrekt og lovlig bortskaffelse af giftige materialer samt i materialevalg ud fra ønsker om økonomi og egenskaber.

Bly

BLY OG DETS KONSEKVENSER

Bly er et giftigt materiale, der har været brugt til bl.a. byggeri gennem tiden. Der kan være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser ved fjernelse af inddækning eller ved nedrivningsarbejde især ved afskrabning, afbrænding og opskæring af materialer dækket af blyholdig maling. Længere tids kontakt med bly kan give bl.a. nerveskader, kræft og fosterskader.

HVAD KAN DER GØRES?

Vi vil foretage en miljøscreening, der via analyser vil vise, hvordan koncentrationen af bly er i det pågældende materiale og område. Herudfra rådgives der om tiltag og det videre forløb.